privacy policy

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Použité pojmy

Správca dát: Maroš SK,s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ)
Klient: Fyzická, alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa.(ďalej len „Hosť“)
Nariadenie: (Nariadenie) Európskeho parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR)

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • 1./ Predmetom týchto podmienok je zabezpečenie spracovania osobných údajov hostí získaných získaných v rámci obchodnej, reklamnej a marketingovej činnosti ubytovacieho zariadenia a ďalej zakotvenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách a to v rozsahu a za podmienok stanovenými týmito podmienkami.
 • 2./ Ubytovacie zariadenie/prevádzkovateľ sa v súlade s týmito podmienkami zaväzuje spracovávať osobné údaje hostí. Tieto podmienky sú vytvorené v rozsahu práv apovinností, ktoré pri spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavcavyplývajú z príslušných právnych predpisov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochraneosobných údajov.

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČANLIVOSŤ

 • 1./ Ubytovacie zariadenie/prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nedošlo k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k osobným údajom hosťa, k ich zmene, zničeniu, alebo strate, neoprávneným prenosom k ich neoprávnenému spracovaniu či inému zneužitiu.
 • 2./ V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb je ubytovacie zariadenie povinné spracovávať osobné údaje hostí. S týmito údajmi pracujú len oprávnené osoby: Radek Slatinský, Miloslav Bělohoubek a personál ubytovacieho zariadenia, Monika Milrádová.
 • 3./ Personál spoločnosti Maroš SK,s.r.o.. bol poučený o citlivosti osobných údajov. S osobnými údajmi hostí zaobchádzajú výhradne v rámci služieb poskytovaných ubytovacím zariadením Vila Maroš. Ubytovacie zariadenie/prevádzkovateľ ani jeho personál neposkytujú osobné údaje hostí ďalším subjektom, žiadnym ďalším poskytovateľom služieb ani iným spracovateľom databáz osobných údajov.

INFORMÁCIE O KLIENTOCH

 • 1./ Ubytovacie zariadenie/prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť uchovávať o svojich hosťoch niektoré osobné údaje, a to: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo a typ predloženého dokladu totožnosti, víza, príp. doklady o účele pobytu. Táto povinnosť sa riadi Zákonom o pobyte cudzincov, o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 404/2011 Z.z. a Zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z.z.. Podľa týchto právnych predpisov je ubytovacie zariadenie/prevádzkovateľ povinný uchovávať tieto osobné údaje o klientoch po dobu 5 rokov.
 • 2./ Okrem zákonom stanovených osobných údajov ubytovacie zariadenie/prevádzkovateľ spracováva a uchováva aj e-mailovú adresu a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú využívané na komunikáciu pred, počas a po skončení pobytu hosťa v ubytovacom zariadení. Tieto údaje sú zároveň využívané na reklamné a marketingové účely Maroš SK,s.r.o.
 • 3./ Klient má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o prehľad svojich osobných údajov. Tieto údaje sú zaznamenávané a uchovávané v Knihe ubytovaných. Notársky overenú žiadosť o vymazanie osobných údajov je nutné doručiť doporučene poštou na adresu ubytovacieho zariadenia. V prípade oprávnenej žiadosti o vymazanie osobných údajov, ubytovacie zariadenie osobné údaje hosťa odstráni. Ubytovacie zariadenie/prevádzkovateľ sa však musí riadiť vyššie uvedenými zákonmi a vymenované osobné údaje môžu byť vymazané až po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1./ Ubytovacie zariadenie/prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu osobných údajov tak, aby nedošlo k ich neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu, zmene, zničeniu, strate, neoprávneným prenosom k ich inému neoprávnenému spracovaniu prípadne inému zneužitiu. Po dobu spracovania týchto údajov zabezpečí technicky a organizačne všetky povinnosti správcu osobných údajov vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä príslušného nariadenia.
 • 2./ Ubytovacie zariadenie/prevádzkovateľ sa zaväzuje,že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené nasledujúcim spôsobom:
  • a./ K osobným údajom klienta majú prístup iba oprávnené osoby a zodpovedný personál ubytovacieho zariadenia, ktorý má stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov.
  • b./ Osobné údaje sú spracovávané len v priestoroch ubytovacieho zariadenia a na technických zariadeniach, do ktorých majú prístup iba oprávnené osoby a zodpovedný personál ubytovacieho zariadenia.
  • c./ Ubytovacie zariadenie/prevádzkovateľ zabráni neoprávnenému čítaniu,kopírovaniu, úprave a prenosu prípadne vymazaniu záznamov obsahujúcich osobné údaje.
  • d./ Ubytovacie zariadenie/prevádzkovateľ vykoná také opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť komu boli osobné údaje predané, kým boli spracované, pozmenené, alebo vymazané
 • 3./ Ubytovacie zariadenie/prevádzkovateľ sa zaväzuje, že oprávnené osoby a personál ubytovacieho zariadenia, ktorý spracováva osobné údaje bude tieto údaje spracovávať len v rozsahu stanovenom ubytovacím zariadením. Oprávnené osoby a personál ubytovacieho zariadenia, ktorý spracováva osobné údaje bude zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch ako aj o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov.

booking hodnoceni