общие положения и условия

ZMLUVNÉ STRANY

Prenajímateľ:

Obchodné meno: Maroš SK s.r.o.
Adresa:Kopčianská 10
Mesto:Bratislava
PSČ:851 01
IČO: 53011929
DIČ:
Zastúpený: Radek Slatinský, kontakt: mobil: +420 777 943 669, e-mail: info@vilamaros.sk

Prevádzka:
Vila Maroš, Demänovská dolina Pavčiná Lehota 169, 031 01 (ďalej len ubytovacie zariadenie) Typ prevádzky: Podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277 26.júna 2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky pre ubytovacie zariadenia pri zaraďovaní do kategórií a tried, je ubytovacie zariadenie Vila Maroš zaradené do kategórie Ubytovanie na súkromí, objekt v triede ***.

Klient:
Fyzické osoby, právnické osoby (ďalej len „Hosť“)

Záväznou rezerváciou pobytu Hosť akceptuje a prijíma Všeobecné obchodné podmienky, Ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania zároveň je povinný dodržiavať tieto ustanovenia. Zmluva o ubytovaní vzniká záväzným potvrdením objednávky služieb hosťa prenajímateľom.

REZERVÁCIA UBYTOVANIA

Cena za ubytovanie v apartmánovém domě vila Maroš je flexibilná a závisí od termínu vášho pobytu (sezóny) a počtu osob.

Online rezervačný systém vypočítava cenu pobytu v závislosti na počte osôb, počtu dní a typu rezervovaného apartmánu. Rezervácie sú príjmané online rezervačným systémom, ktorý je súčasťouwebových stránok Vila Maroš.

Pre záväznú rezerváciu požadujeme úhradu 50 % z celkovej ceny objednaných služieb ako rezervačnú zálohu. Platobné inštrukcie sú posielané na uvedený e-mail okamžite po zadaní rezervácie. Platba bankovým prevodom je splatná do 3 dní od prevedenia predbežnej rezervácie. Pokiaľ platba rezervačnej zálohy nebude do tejto doby pripísaná na náš účet, predbežná rezervácia bude zrušená.
Po prijatí rezervačnej zálohy na náš účet, zašleme okamžite potvrdenie rezervácie na Váš e-mail uvedený v objednávke.
Doplatok za ubytovanie sa platí bankovým prevodom 30 dní pred nástupom pobytu.

 • Zmluva o ubytovaní vzniká záväzným potvrdením objednávky služieb hosťa prenajímateľom.
 • Za záväzné potvrdenie sa považuje prijatie alebo pripísanie zálohovej platby vo výške cca 50% z celkovej ceny pobytu na účet ubytovacieho zariadenia.
 • Pripísanie zálohovej platby na účet ubytovacieho zariadenia bude Hosťovi obratom potvrdené spolu so záväznou rezerváciou pobytu.
 • V prípade, že zálohová platba uvedená v potvrdení rezervácie nebude Hosťom uhradená v lehote do 3 pracovných dní, táto rezervácia pobytu je neplatná.

UBYTOVACÍ PORIADOK, SPÔSOB A PODMIENKY UBYTOVANIA

 • Vila Maroš* (Ubytovacie zariadenie) môže ubytovať hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. K prihláseniu je hosť povinný po príchode do ubytovacieho zariadenia za účelom ubytovania predložiť prevádzkovateľovi svoj platný doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz) v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registry obyvateľov SR v platnom znení a v zmysle zákona č. 363/2005 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec), je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať personálu ubytovacieho zariadenia predložené úradné tlačivo o hlásení pobytu, pričom všetky požadované údaje je Hosť povinný uviesť pravdivo a úplne. Pri príchode skladá Hosť vratný depozit vo výške min. 50,-€. Depozit slúži na krytie spotreby Hosťa, alebo možnej spôsobenej škody Hosťom na zariadení izby, apartmánu. Depozit skladá Hosť v hotovosti. Hosť je povinný si po príchode do izby, apartmánu skontrolovať úplnosť a stav inventáru. Prípadné nedostatky je povinný nahlásiť personálu ubytovacieho zariadenia. Ak tak neučiní, ubytovacie zariadenie má právo účtovať hosťovi za škodu alebo chýbajúci inventár tak, ako by to spôsobil Hosť. Príchod hostí v nástupný deň na pobyt je možný od 15.00 hod. Izbu, apartmán ubytovacie zariadenie rezervuje pre Hosťa v nástupný deň na pobyt do 19.00 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak. Pri príchode odporúčame, aby Hosť, ktorý má rezervované ubytovanie informoval, najmenej 1 hod. pred plánovaným príchodom, personál ubytovacieho zariadenia. V deň odchodu je Hosť povinný uvoľniť izbu, apartmán najneskôr do 09.30 hod., ak nebolo v objednávke ubytovania dohodnuté inak. V prípade oneskoreného odchodu Hosťa má ubytovacie zariadenie právo účtovať Hosťovi poplatok vo výške: 50% z ceny izby, apartmánu za ďalšiu noc pri uvoľnení izby, apartmánu do 11.00 hod. 100% z ceny izby, apartmánu za ďalšiu noc pri uvoľnení izby, apartmánu do 13.00 hod. Izba, apartmán sa považujú za uvoľnený po tom čo Hosť vynesie všetky svoje osobné veci a odovzdá kľúče personálu ubytovacieho zariadenia. Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo kedykoľvek počas pobytu Hosťa skontrolovať inventár a stav izby/apartmánu, úhradu a spotrebu Hosťa, a to najneskôr počas dňa uvoľnenia izby hosťom. V deň odchodu ubytovacie zariadenia požaduje odovzdať izbu, apartmán v takom stave v akom si v deň príchodu izbu, apartmán, alebo iné zariadenie Hosť prebral. Pri bezškodovom pobyte v ubytovacom zariadení bude depozit 50,-€ v plnej výške vrátený Hosťovi. V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. je hosť v povinný dodržiavať nočný kľud. Ubytovacie zariadenie vyžaduje od hosťa uzamykať ubytovací objekt. Za akékoľvek prípadné straty cenností hosťa v Vila Maroš* prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť.
 • Prenájom alebo používanie akéhokoľvek zariadenia a Vily Maroš* je výlučne na vlastnú zodpovednosť hosťa. Za prípadné úrazy prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť. Za straty, škody a znehodnotenie majetku Vily Maroš* spôsobené hosťom, zodpovedá hosť a prevádzkovateľ má právo účtovať od hosťa náhradu škody.
 • Z bezpečnostného hľadiska je vo všetkých vnútorných priestoroch objektu Vila Maroš* fajčenie prísne zakázané !!! Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať čas prevádzky všetkých doplnkových služieb a zariadení z dôvodu ich funkčnej a technickej spôsobilosti (bicykle, vonkajšie detské ihrisko, trampolína, bazén, relaxačný bazén, sauna…). V objektoch Vila Maroš* nie je dovolené hosťom používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich pre osobnú hygienu (holiace a masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.)
 • V apartmánoch, izbách a spoločenských priestoroch nesmie hosť bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa robiť akékoľvek zmeny, úpravy a opravy na zariadení, zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 • Prevádzkovateľ vyžaduje od hosťa dodržiavať ubytovací poriadok.
 • V prípade, že hosť pokyny uvedené v ubytovacom poriadku poruší, alebo neakceptuje má prevádzkovateľ právo kedykoľvek zrušiť pobyt hosťa bez nároku vrátenia ceny za pobyt zaplatenej hosťom.
 • Hosť ubytovaný v objekte Vila Maroš*** je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že hosť uvedené pokyny poruší, alebo neakceptuje, má prevádzkovateľ právo kedykoľvek zrušiť pobyt hosťa bez nároku vrátenia ceny za pobyt zaplatenej hosťom.

STORNO PODMIENKY

 • Prenajímateľ je oprávnený účtovať kompenzáciu vzniknutej straty z neuskutočneného pobytu – storno poplatok zo zaplatenej zálohovej platby v prípade, že zrušíte svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky alebo telefonicky v nasledovných lehotách:
 • 100% z ceny objednaných služieb při zrušení pobytu méně než 7 dni pred príchodom
 • 50% z ceny objednaných služieb při zrušení pobytu méně než 14 dni pred príchodom
 • 0% z ceny objednaných služieb při zrušení pobytu méně než 21 dni pred príchodom
 • V prípade, že sa počas vášho pobytu odídete skôr, platba za pobyt vám nebude vrátená späť.

booking hodnoceni